Fish, Woman Carrying Jug

Swan, Woman Carrying Basket

Origin: Dutch

Age: 19th century

Size: 11 1/4" x 2 7/8"